• Home
 • ESG
 • Duurzame financiering (SFDR)

Waarschuwing: leden van het publiek worden benaderd door mensen die beweren voor AXA Investment Managers te werken. Voor meer informatie en wat u kunt doen, klikt u hier.

Duurzame financiering (SFDR)

Wat is de SFDR-regelgeving?

Een van de moeilijkheden waarmee verantwoordelijke beleggers te kampen hebben, is het gebrek aan gemeenschappelijke regels, gegevens en concepten om strategieën en doelstellingen te definiëren. De regelgeving inzake duurzaamheidsverslaglegging voor financiële diensten (Financial Services Sustainability Reporting Regulation - FSRR) is het resultaat van inspanningen van de Europese Unie (EU) om dit probleem ten dele aan te pakken.

De SFDR-regelgeving, die in maart 2021 in werking is getreden, biedt vermogensbeheerders zoals AXA IM een kader voor de integratie van milieu-, sociale en governancefactoren (ESG) op zowel bedrijfs- als fonds-/productniveau. Dit moet cliënten in staat stellen de aanpak van verschillende vermogensbeheerders ten aanzien van belangrijke duurzaamheidskwesties, zoals klimaatverandering, beter te vergelijken.

Vermogensbeheerders zullen transparanter moeten zijn over de duurzaamheid van hun financiële producten, zodat deze met elkaar kunnen worden vergeleken. Dit omvat :

 • Inaanmerkingneming van duurzaamheidsrisico's, met inbegrip van het risico van waardevermindering van de onderliggende activa ten gevolge van milieu- of sociale gebeurtenissen.
 • Aandacht voor belangrijke negatieve gevolgen voor duurzaamheidsfactoren. Dit zijn de negatieve milieu-, sociale, arbeids-, mensenrechten- en anticorruptie-effecten die uit een investeringsbeslissing kunnen voortvloeien.
 • Duurzame investeringen in economische activiteiten die bijdragen tot milieu- of sociale doelstellingen. Dit omvat investeringen in economische activiteiten die voldoen aan de taxonomiecriteria van de EU.

Om welke producten gaat het?
De SFDR-regelgeving is van invloed op alle fondsen die door EU-entiteiten worden beheerd. Het heeft een grotere impact op strategieën die ernaar streven ESG-criteria toe te passen binnen portefeuilles.

De fondsen worden ingedeeld in drie verschillende categorieën, aangeduid met de naam van het artikel van de SFDR-regelgeving dat in elk van de gevallen van toepassing is:

 • Fondsen die in artikel 6 zijn ingedeeld, beschrijven alleen hoe duurzaamheidsrisico's worden geïntegreerd en hoe de impact ervan wordt beoordeeld.
 • Artikel 8-fondsen zijn fondsen die milieu- en sociale kenmerken bevorderen door in het beleggingsproces rekening te houden met ESG-criteria.
 • Artikel 9-fondsen hebben een duurzame beleggingsdoelstelling en streven derhalve naar specifieke duurzaamheidsresultaten, zowel op milieu- als op sociaal gebied, naast hun vooruitzichten op financiële prestaties. Zij streven ernaar eventuele negatieve milieu-, sociale en arbeidseffecten waar mogelijk tot een minimum te beperken, en tegelijkertijd de eerbiediging van de mensenrechten en de bestrijding van corruptie in hun investeringsbeslissingen te integreren.

Dankzij de SFDR-regelgeving zullen vermogensbeheerders voortaan kunnen aangeven welk percentage van hun beheerde activa onder artikel 6, 8 of 9 valt.

Wat voor soort informatie zal worden gepubliceerd?
Alle fondsen zullen gegevens moeten verstrekken in verband met de regelgeving. Zelfs strategieën die niet beweren ESG-criteria te integreren, zullen cliënten moeten vertellen hoe duurzaamheidsrisico's in het besluitvormingsproces zijn geïntegreerd en wat het mogelijke effect ervan is op de financiële resultaten (artikel 6-fondsen).

Fondsen die als artikel 8 of artikel 9 worden ingedeeld, moeten aan meer gedetailleerde vereisten voldoen. Vermogensbeheerders moeten de volgende informatie openbaar maken

 • Hoe de beleggingsstrategie rekening houdt met ESG-kenmerken of de duurzame doelstelling, met inbegrip van de beoogde assetallocatie.
 • Details over de ESG-doelstelling(en) en de toewijzing van de verschillende beleggingscategorieën.
 • Details over hoe negatieve effecten worden gekwantificeerd en beheerd, en hoe posities die de duurzaamheidsdoelstellingen kunnen ondermijnen, worden geëlimineerd.
 • De lijst van relevante duurzaamheidsindicatoren.
 • Informatie over de verenigbaarheid van de gebruikte derivaten met de ESG-doelstellingen van het product.

Zijn er nog andere veranderingen gepland?
Een andere bepaling van de SFDR-regelgeving is de verplichting voor grote vermogensbeheerders om op hun websites de mogelijke negatieve milieu- en sociale effecten van al hun holdings te publiceren, alsook bijzonderheden over hun engagementinitiatieven met bedrijfsbeheerteams.

Ook hier stellen de nieuwe regels een consistent en gemeenschappelijk kader vast dat alle betrokken ondernemingen moeten volgen. De 18 vereisten vereisen derhalve een aanzienlijke openbaarmaking door portefeuillebedrijven.

Waarom is deze regelgeving aangenomen?
De groei van de sector verantwoordelijke investeringen is de afgelopen jaren versneld en de hoeveelheid meetbare en verifieerbare gegevens is evenredig toegenomen. Daardoor is het nu mogelijk om ESG-prestaties op een veel nauwkeuriger manier te kwantificeren en te vergelijken dan voorheen. De invoering van de SFDR-regelgeving weerspiegelt deze bemoedigende ontwikkeling, maar weerspiegelt ook de opkomst van duurzaamheid als een prioriteit van het overheidsbeleid. De SFDR-regelgeving maakt deel uit van een bredere EU-inspanning om de allocatie van kapitaal te verschuiven naar duurzamere bedrijfsmodellen. Meer in het algemeen maakt het deel uit van een wereldwijde trend die verbintenissen omvat zoals die welke in het kader van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering zijn aangegaan.

 

  Waarschuwing

  Dit document vormt geen geen onderzoek inzake beleggingen noch een financiële analyse met betrekking tot verrichtingen in financiële instrumenten in de zin van de MiFID-richtlijn (2014/65/EU), en mag niet worden beschouwd als een verzoek of beleggings-, juridisch of fiscaal advies, een aanbeveling voor een beleggingsstrategie of een gepersonaliseerde aanbeveling om effecten te kopen of te verkopen.

  De meningen, schattingen en prognoses op deze pagina zijn subjectief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Er is geen enkele waarborg dat de prognoses uitkomen. Gegevens, cijfers, verklaringen, analyses, voorspellingen en andere informatie in dit document worden verstrekt op basis van de stand van onze kennis op het ogenblik dat dit document opgesteld werd. Hoewel deze informatie met de grootste zorg werd samengesteld, wordt de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud van dit document niet uitdrukkelijk of stilzwijgend gegarandeerd (ook geen aansprakelijkheid tegenover derden).

  Informatie over de mederwerkers van de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers is louter informatief. We garanderen niet dat de medewerkers door de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers tewergesteld blijven of aan de slag blijven bij de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers. Uitgegeven door AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, een maatschappij naar Frans recht gevestigd te Tour Majunga, 6 place de la Pyramide, 92800 Puteaux, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister van Nanterre onder het nummer 353 534 506, en een bedrijf voor portefeuillebeheer, in het bezit van AMF-goedkeuring nr. GP 92-08, uitgegeven op 7 april 1992, en door AXA IM Benelux, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Troonplein, 1 B-1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 604.173.

  Risicowaarschuwing

  De waarde van beleggingen, en de inkomsten die zij genereren, kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.