• Home
 • ESG
 • ESG-methodologie bij AXA IM

Waarschuwing: leden van het publiek worden benaderd door mensen die beweren voor AXA Investment Managers te werken. Voor meer informatie en wat u kunt doen, klikt u hier.

ESG-methodologie bij AXA IM

Inzicht in ESG-uitdagingen

We hebben de afgelopen jaren een snelle groei gezien in de integratie op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG), maar er blijven uitdagingen bestaan. Het definiëren van standaarden, terminologie, ratings en de kwaliteit en openbaarmaking van gegevens blijft een moeilijk punt. Zonder wereldwijde standaard kan het voor beleggers moeilijk zijn om het ESG-aanbod van verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken.

Hoe pakken we deze uitdagingen bij AXA Investment Managers aan?

Bij AXA Investment Managers focussen we op drie gegevensdimensies: correct, toekomstgericht en gestandaardiseerd (deze laatste dimensie dient om de gegevens gemakkelijk bijeen te voegen en te communiceren naar alle stakeholders).
Wij zorgen ervoor dat ESG-gegevenskaders worden gevalideerd door beleggingsexperts en onze afdeling voor risicobeheer. Om systematische veranderingen te realiseren, vinden wij dat ESG-indicatoren in de kernindices en boekhoudstandaarden geïntegreerd moeten worden. Dit zou de verslaglegging meer gestandaardiseerd en dus vergelijkbaar maken.

Ons kwantitatieve ESG-kader

AXA IM streeft ernaar om de ESG-integratie te versterken door de dekking in termen van activaklassen voortdurend te vergroten, ESG-onderzoek en gegevensoplossingen voor beleggingsteams te ontwikkelen en zijn eigen interne onderzoekscapaciteiten te versterken.
Wij zijn van mening dat een ESG-scoresysteem een noodzakelijke stap is om alle belangrijke ESG-informatie samen te vatten en nog verder onderscheid tussen duizenden emittenten te kunnen maken. We proberen ook om de ESG-kwaliteit van een emittent of een portefeuille te beoordelen ten opzichte van zijn benchmark of vergelijkbare gegevens.

E-pijler: er wordt een analyse gemaakt van de manier waarop milieurisico's de prestaties van ondernemingen kunnen beïnvloeden en hoe zij de daaraan gekoppelde risico's en kansen beheren (rekening houdend met criteria zoals verontreinigingsrisico, toxische emissies, gevaarlijk afval, milieuregelgeving, etc.);

S-pijler: problemen met het beheer van menselijk kapitaal worden geïdentificeerd en oplossingen van bedrijven worden onderzocht (rekening houdend met arbeidsomstandigheden, opleiding, loopbaanontwikkeling, gezondheid en veiligheid, relaties met werknemers en leveranciers);

G-pijler: problemen met betrekking tot de organisatie van de onderneming en de daaraan verbonden risico's worden geïdentificeerd en geanalyseerd (rekening houdend met verschillende criteria zoals de structuur van de raad van bestuur, de prestaties en de verloning van de bestuurders, de integriteit van de audit en interne controlerisico's, etc.).

Q2, het ESG scoring- (of rating-)model is gebaseerd op kwantitatief en kwalitatief proces. Het uitgangspunt is de door MSCI verschafte score. Deze score wordt aangvuld door de kwalitatieve analisten of gewijzigd in het geval van Impact Bonds. Deze exclusieve modellen werden ook ontwikkeld voor activaklassen zoals leveraged loans of vastgoedemittenten.  Deze methodologieën steunen op een gemeenschappelijk kader opgebouwd rond de drie ESG-pijlers.

Image

Onze scoremethodiek

Het RI-team bij AXA IM ontwikkelt en onderhoudt de scoremethodiek voor bedrijven. We gebruiken MSCI-scores over bedrijven/landen als uitgangspunt en bestrijken dankzij ons kwantitatieve scoresysteem meer dan 8.400 bedrijven en 198 landen en regio's, waarbij aan elk bedrijf of land een score wordt toegekend op een schaal van 0-10. [1]

Algemeen kader

Dit gebeurt in drie stappen:

1/ De emittent heeft een MSCI-notering

Wanneer de emittent een MSCI-score heeft en de anlisten trekken de validiteit van deze score niet in twijfel, dan blijft deze score behouden voor de emittent in kwestie. 

2/ De MSCI-notering wordt als inadequaat beschouwd

Wanneer een analist van mening is dat de door MSCI verschafte score betreffende één of meer van de drie ESG-pijlers niet pertinent is (verouderde gegevens, informatie waarmee geen rekening werd gehouden, ...), dan kan de analist een nieuwe score indienen volgens 3 score-niveaus. Het voorstel moet betrekking hebben op minstens één van de drie ESG-pijlers. De voorstellen worden gewikt en gewogen door de stemgerechtigde leden van het Research team. De uiteindelijke notering zal herberekend worden volgens de MSCI-methodologie.

3/ De emittent heeft geen MSCI-notering

Een score-voorstel op het niveau van de pijlers is gebaseerd op een kwalitatieve mening: positief / neutraal / negatief.

De kwalitatieve meningen worden omgezet naar een kwantitatieve score door het RI Solutions team. De scores op de pijlers zullen geaggregeerd worden via het gebruik van sectorale wegingscoëfficiënten die identiek zijn aan die van de MSCI-methodologie en zullen door de industrie genormaliseerd worden. 

Daarnaast is er ook een analyse-instrument beschikbaar dat de beleggingsprofessionals helpt om de score van een emittent en zijn geschiedenis te zien.

Alternatief kader

Daarnaast zijn er exclusieve evaluatiemethoden voor bepaalde activaklassen, zoals commerciële vastgoedleningen, infrastructuur en "leveraged loans" (hefboomleningen).

Er werd een analyse-tool ontwikkeld om de beleggingsporfessionals te helpen toegang te krijgen tot de score van een emittent, zijn sub-pijlers en zijn historiek en  tot specifieke KPI's.
 

1) Bron: AXA IM, januari 2022

  Waarschuwing

  Dit document vormt geen geen onderzoek inzake beleggingen noch een financiële analyse met betrekking tot verrichtingen in financiële instrumenten in de zin van de MiFID-richtlijn (2014/65/EU), en mag niet worden beschouwd als een verzoek of beleggings-, juridisch of fiscaal advies, een aanbeveling voor een beleggingsstrategie of een gepersonaliseerde aanbeveling om effecten te kopen of te verkopen.

  De meningen, schattingen en prognoses op deze pagina zijn subjectief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Er is geen enkele waarborg dat de prognoses uitkomen. Gegevens, cijfers, verklaringen, analyses, voorspellingen en andere informatie in dit document worden verstrekt op basis van de stand van onze kennis op het ogenblik dat dit document opgesteld werd. Hoewel deze informatie met de grootste zorg werd samengesteld, wordt de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud van dit document niet uitdrukkelijk of stilzwijgend gegarandeerd (ook geen aansprakelijkheid tegenover derden).

  Informatie over de mederwerkers van de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers is louter informatief. We garanderen niet dat de medewerkers door de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers tewergesteld blijven of aan de slag blijven bij de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers. Uitgegeven door AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, een maatschappij naar Frans recht gevestigd te Tour Majunga, 6 place de la Pyramide, 92800 Puteaux, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister van Nanterre onder het nummer 353 534 506, en een bedrijf voor portefeuillebeheer, in het bezit van AMF-goedkeuring nr. GP 92-08, uitgegeven op 7 april 1992, en door AXA IM Benelux, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Troonplein, 1 B-1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 604.173.

  Risicowaarschuwing

  De waarde van beleggingen, en de inkomsten die zij genereren, kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.