• Home
  • Belangrijke informatie

Waarschuwing: leden van het publiek worden benaderd door mensen die beweren voor AXA Investment Managers te werken. Voor meer informatie en wat u kunt doen, klikt u hier.

Belangrijke informatie

Wettelijke informatie en gebruiksvoorwaarden van de www.delegio-privilege.axa-im.be website

U bezoekt de website van het bedrijf AXA IM Benelux N.V., gevestigd:

Troonplein 1 te 1000 Brussel

RPR : BE 0 458.289.564
Tel. : + 32 679 63 50

Email-adres : axaim.be@axa-im.com
 

Deze website is exclusief bestemd voor Belgische particuliere beleggers.

Door zich toegang te verschaffen tot de website van AXA IM Benelux nv en deze te gebruiken, verklaart de internetgebruiker kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden van de nv AXA IM Benelux en ze te aanvaarden.

De gegevens en publicaties die verspreid worden op de website www.axa-im.be zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. De raadpleging van deze gegevens vanuit andere landen gebeurt uitsluitend op risico van de lezer.

Als u geen Belgische internetgebruiker bent, verzoeken we u om volgende website te bezoeken: http://www.axa-im.com.

Deze website is geen contractuele verbintenis.

Dit is geen transactiesite in die zin dat het niet mogelijk is om fonds te kopen of te verkopen of te arbitreren.

AXA IM Benelux besteedt de grootste zorg aan de ontwikkeling en de update van deze website, om zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. De gebruiker is er zich ook van bewust dat de informatie zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd.

AXA IM Benelux kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit verkeerde of onwettige informatie die meer bepaald toe te schrijven is aan de eventuele verspreiding van virussen, technische fouten, verbindingsverbrekingen of de frauduleuze tussenkomst van derden, en dat niettegenstaande het feit dat AXA IM alle vereiste zorg besteedt aan de beveiliging van haar site en aan de controle van de verspreide informatie.

De markt- en beheercommentaren op deze site weerspiegelen het sentiment van AXA IM ten aanzien van de markten, op basis van de beschikbare actuele informatie. Alle producten en waarden vermeld op deze site zijn onderhevig aan marktschommelingen en er kan geen enkele garantie gegeven worden omtrent hun toekomstige evolutie.

De prestaties, sterren en ratings uit het verleden en de r bieden geen enkele waarborg voor de toekomst. De gedane aanbevelingen houden geen enkele verbintenis in vanwege AXA IM.

De informatie die op deze site gepubliceerd wordt, is een aanvulling op de wettelijke publicaties: KID, uitgifteprospectus, laatste jaarverslag, het laatste halfjaarverslag. Deze documenten zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst of, bij AXA IM Benelux N.V.

Een inschrijving kan uitsluitend gebeuren op basis van de beschikbare regelgevende documenten (KID, uitgifteprospectus).

De NIW wordt ook gepubliceerd op www.beama.be
De fiscale behandeling verbonden met het bezit van aandelen van de OPCVM hangt van de individuele situatie van elke klant af en kan later gewijzigd worden. Wij raden u aan inlichtingen in te winnen bij een fiscale raadgever

Voor aanvullende informatie of verduidelijkingen kunt u contact opnemen met het kantoor van AXA IM in Brussel.

Rendement van de fondsen

De waarde van de beleggingen en het inkomen dat eruit voortvloeit, kan zowel dalen als stijgen en is niet gewaarborgd. De prestaties uit het verleden vormen niet noodzakelijk een leidraad voor de toekomstige prestaties. De wisselkoersen kunnen ook de oorzaak zijn van het stijgen of dalen van de waarde van de beleggingen.

Aan beleggingen in ICBE's kunnen bepaalde risico's verbonden zijn. Wij raden u bijgevolg aan vóór elke beleggingsbeslissing financieel advies in te winnen. Elke belegging in een ICBE dient inderdaad te gebeuren op basis van de voorgeschreven documenten.

Hypertext links

Deze internetsite bevat hypertext links naar andere sites die beheerd worden door derden. Deze links en informatiebronnen worden u louter ter informatie beschikbaar gesteld. AXA IM Benelux oefent geen controle uit op deze sites en op de informatie die erop gepubliceerd wordt. AXA IM Benelux kan dus geen enkele garantie bieden omtrent de kwaliteit en/of de volledigheid van deze informatie.

Indien u vanaf uw eigen site een hypertext link wenst te creëren naar deze site, dan dient u hiervoor voorafgaand de toestemming te vragen aan AXA IM Benelux.

Alle persoonlijke gegevens die AXA IM in het kader van haar activiteiten verzamelt via deze site, zullen opgenomen worden in haar bestanden en uitsluitend gebruikt worden voor specifieke financiële of marketingdoeleinden. In overeenstemming met de wet van 30 Juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig EU-Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016, de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG / GDPR), hebt u het recht de gegevens in kwestie in te zien en - indien nodig - te laten rechtzetten.

Bijzonderheden: Bescherming Persoonsgegevens

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van een aantal anonieme informatie wanneer u onze website bezoek (zoals het meten en analyseren van informatie met betrekking tot de bezoeken aan onze website en het gebruik van ons sharing tool via de sociale media). Door het nastreven van je navigatie op de website, aanvaard u het gebruik van en de installatie- van deze cookies.

Wij staan ​​derden bedrijven toe, waaronder AddThis en Sitestat (een afdeling van Comscore), een aantal anonieme informatie te verzamelen tijdens uw bezoeken van onze website. Deze niet persoonlijk identificeerbare informatie worden gestort voor maximaal 5 jaar.

Wij gebruiken deze informatie om de effectiviteit van onze website te verhogen.

Voor dit doeleinde, gebruiken wij uw IP-adres (en eventueel andere cijfers - vergelijkbare - die worden uitgewisseld tussen computers op het regelmatig gebruik van het Internet) om, onder andere, verkeersgegevens en gegevens met betrekking tot uw browser en computer te verzamelen.

Deze bedrijven kunnen niet-persoonlijk identificeerbare informatie van uw bezoeken op dit website of andere websites te gebruiken om advertenties over goederen en diensten die van belang voor u zijn te verspreiden

Deze bedrijven maken gebruik van een cookie of een derde web beacon om deze informatie te verzamelen. Voor meer informatie over het behavioral advertising praktijk te leren, kunt u bezoeken http://www.youronlinechoices.eu.

Hoe gebruiken we cookies?

Cookies zijn bestandjes met een kleine hoeveelheid gegevens, waaronder mogelijk een anoniem uniek identificatienummer. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer.
Zoals vele sites gebruiken we “cookies” om informatie te verzamelen. U kunt uw browser instrueren om alle cookies te weigeren of een melding te geven wanneer een cookie verstuurd wordt. Accepteert u geen cookies, dan is het echter mogelijk dat u bepaalde onderdelen van onze website niet kunt gebruiken.
Bekijk voor meer informatie over cookies, o.a. over hoe u kunt zien welke cookies geplaatst zijn en hoe u deze kunt beheren en verwijderen www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

Persoonsgegevens (de ‘Gegevens’)

Wanneer u deze website raadpleegt, verzamelt AXA Investment Managers (AXA IM) uw Gegevens, met name uw IP-adres en indien van toepassing uw voornaam, achternaam en e-mailadres via formulieren. Als gegevensbeheerder zorgt AXA IM ervoor dat het verzamelen en de verwerking van deze Gegevens voor informatie en externe communicatie voldoet aan alle wettelijke en regelgevende voorzieningen.

Wij verzamelen informatie over uw elektronische toestel wanneer u onze website bezoekt.
Deze informatie kan bestaan uit het IP-adres van uw bedrijf, de domeinnaam, het type browser dat u gebruikt, de datum en tijd van uw bezoek en informatie die wordt verstrekt door trackingtechnologieën zoals cookies.

Alle verzamelde gegevens worden vertrouwelijk door AXA IM verwerkt, overeenkomstig de toepasselijke wetten en regelgevingen, door:

de bevoegde mensen van de afdeling informatie en externe communicatie van AXA IM,

de bevoegde mensen van filialen, partners en dienstverleners van AXA IM Group om de hen toevertrouwde taak te voltooien.

Het internationale karakter van AXA IM Group brengt met zich mee dat de communicatie van informatie op naam kan betekenen dat deze informatie wordt overgedragen naar landen die geen lid zijn van de Europese Economische Zone (Zone) en in deze landen een andere wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming van toepassing is dan in de Europese Unie.

AXA IM kan bepaalde diensten ook toewijzen aan dienstverleners buiten de Europese Economische Zone (Canada, Hongkong) voor het uitvoeren van beperkte IT-diensten (IT-ondersteuning en onderhoud voor het lezen en invoeren van gegevens). De prestatie en veiligheidsvoorwaarden voor dienstverleners zullen overeenkomstig de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) worden vastgelegd in een kaderovereenkomst en standaard contractclausules, die de overdracht van Gegevens naar een filiaal van AXA IM Group in Hongkong regeren.

Om de bescherming van persoonsgegeven te garanderen, worden de European Model Clauses and Binding Corporate Rules (BCR) gebruikt in alle overeenkomsten met AXA-entiteiten buiten de Europese Economische Zone. U kunt hiervan een exemplaar aanvragen bij de Global Data Protection Officer (DPO) van AXA IM op het volgende adres: dataprivacy@axa-im.com. 

AXA IM zal uw gegevens slechts bewaren gedurende de periode die nodig is om de procedures uit te voeren waarvoor de gegevens verzameld zijn, overeenkomstig de geldende wetgevingen, dat wil zeggen gedurende een jaar.

Overeenkomstig de geldende wetten en regelgevingen hebt u een recht van toegang, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van alle u betreffende gegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te richten aan de Global DPO van AXA IM aan het volgende adres: dataprivacy@axa-im.com, of schriftelijk aan de afdeling gegevensbescherming van AXA IM op het volgende adres: AXA IM Benelux, Troonplein 1 – 1000 Brussel – België.

U hebt ook het recht om instructies te geven met betrekking tot het bewaren, wissen en communiceren van uw persoonsgegevens in geval van uw overlijden.

Wij vatten uw verzoek ernstig op en doen ons best om u een afdoend antwoord te geven. Indien wij om welke reden dan ook niet op het bovenstaande verzoek reageren, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij het toezichthoudende orgaan.

Intellectueel eigendom

De teksten, lay-out, illustraties en andere elementen op deze site zijn beschermd door het internationale auteursrecht. Elke volledige of gedeeltelijke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking of wijziging van deze site, in eender welke vorm en met eender welk elektronisch, mechanisch of ander middel, is strikt verboden (behalve voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, bv. om informatie af te drukken) zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van AXA IM Benelux. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Deze disclaimer kan worden gewijzigd door AXA IM. We raden u dan ook aan om deze tekst in de toekomst regelmatig opnieuw te raadplegen.

Indien u de hiervoor vermelde voorwaarden niet aanvaardt, dient u deze site niet te raadplegen of te gebruiken.