• Home
 • ESG
 • ESG-integratie bij AXA IM

Waarschuwing: leden van het publiek worden benaderd door mensen die beweren voor AXA Investment Managers te werken. Voor meer informatie en wat u kunt doen, klikt u hier.

ESG-integratie bij AXA IM

Een belangrijke drijfveer

AXA IM is ervan overtuigd dat RI een belangrijke drijfveer voor waardecreatie is. Daarom heeft de directie besloten om ESG-analyse geleidelijk aan in alle activaklassen te integreren. AXA IM heeft aanzienlijke middelen geïnvesteerd in de opbouw van een team van 14 ervaren RI-professionals. Het team fungeert samen als een expertisecentrum dat de integratie van ESG-risico's en -opportuniteiten in de processen van onze beleggingsplatformen ondersteunt door nauw met RI-specialisten binnen de teams samen te werken.

In het kader van de fiduciaire verplichtingen van AXA IM tegenover zijn klanten en de actieve beleggingsaanpak op lange termijn, hebben wij:

 • altijd sterk rekening gehouden met bredere niet-financiële criteria in ons beleggingsproces;
 • bedrijven door middel van engagementactiviteiten naar een verantwoordelijker gedrag geleid;
 • onze eigen beperkingen vastgelegd die van toepassing zijn op heel ons beheerd vermogen. [1]

Fundamenten

Ons uitsluitingsbeleid is van toepassing op meer dan 90% van de activa die wij in beheer hebben (stand per eind 2019). Bovendien waren we een van de eerste vermogensbeheerders die bedrijven uitsloten die meer dan 30% van hun inkomsten uit thermische steenkool halen. We sluiten ook producten/activa afgeleid van landbouwgrondstoffen uit, evenals activa die verband houden met de productie van palmolie. We sluiten verder activiteiten met betrekking tot controversiële wapens uit.

Meer informatie over ons RI-beleid en sectoruitsluitingen vindt u op onze website: https://particuliers.axa-im.fr/investissement-responsable/lignes-directrices-en-matiere-d-investissement-sectoriel.

Kader

Het uitsluitingsbeleid en de ESG-scores vormen een solide kader voor onze aanpak. Voortbouwend op dit fundament en uitgaande van drie RI-categorieën, breiden we de integratie van ESG- en impactcriteria geleidelijk verder uit. Al deze beleggingsproducten vallen onder ons stem- en engagementbeleid.

[1] Bron: AXA IM, vanaf september 2019, met uitzondering van index- en vrijgestelde fondsen.

ESG-geïntegreerde fondsen

Fondsen in deze categorie passen een extra controle toe ter uitsluiting van een aantal sectoren die volgens ons niet voldoen aan de ESG-normen:

Tabak: we vermijden financiering van de tabaksindustrie;

Witte fosfor: we vermijden financiering van bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling, de productie, het onderhoud of de verkoop van witte fosfor voor militaire doeleinden;

Principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC): we vermijden financiering van bedrijven die betrokken zijn bij ernstige schendingen van de 10 UNGC-principes;

ESG-kwaliteit: bedrijven met een lage ESG-score (zoals hierna gedefinieerd) worden streng gecontroleerd. De beheerder van een ESG-geïntegreerd fonds moet een verklarende nota opstellen als z/hij wil beleggen in een bedrijf met een lagere score dan 1.43 (MSCI CCC).

De fondsbeheerders ontvangen ESG-scores, onderzoek en prestatie-indicatoren (KPI's) via hun frontofficetool, zodat ESG-risico's en -opportuniteiten in de bedrijfsanalyse worden meegenomen. Dit omvat:

ESG-scores: ESG-scores variëren van 0 tot 10 voor elke ESG-pijler en bestrijken meer dan 8.500 bedrijven [2] en 100 landen. Ze worden twee keer per jaar berekend met behulp van een eigen methodiek, ontwikkeld en onderhouden door het centrale RI-team. Deze scores worden vervolgens aan portefeuillebeheerders en analisten in de hele onderneming beschikbaar gesteld. RI-specialisten binnen de beleggingsteams zijn ook in staat om portefeuillebeheerders en financiële analisten bij hun analyse van een bedrijf te ondersteunen.

Intern en extern ESG-onderzoek: intern ESG-onderzoek rond thema's met een focus op klimaatverandering, biodiversiteit, gender en gezondheid. Deze analyses worden ondersteund door middel van onderzoek door derden, alsook regelmatige bijeenkomsten met bedrijven, deelname aan conferenties en industriële evenementen. Het RI-team verzorgt ook opleidingen over de analyse van sectorgerelateerde onderwerpen, evenals de evaluatie van controverses.

Het centrale RI-team verzorgt fysieke en virtuele trainingssessies over de belangrijkste ESG-onderwerpen per sector en over aandeelhoudersengagement.

[2] Bron: AXA IM, mei 2021

Duurzaamheid

Fondsen in deze categorie integreren duurzaamheidsfactoren nog nadrukkelijker in het proces van portefeuillesamenstelling, via een uitgesproken ESG-aanpak. Ze volgen hetzelfde uitsluitingsbeleid als ESG-geïntegreerde fondsen, maar het in aanmerking komende beleggingsuniversum is gedefinieerd op basis van aanvullende ESG-criteria. Deze fondsen kunnen bijvoorbeeld een in aanmerking komend universum hebben dat is gedefinieerd met een selectiviteitsbenadering die bedrijven met de laagste ESG-scores elimineert uitgaande van een in het prospectus toegelichte selectiviteitsdrempel, of ze kunnen aan de hand van een indicator zoals de koolstofvoetafdruk bepalen in welke bedrijven al dan niet wordt belegd.
Deze ESG-doelstellingen of -criteria worden in het prospectus nader omschreven, in overeenstemming met de meest recente ontwikkelingen op het gebied van regelgeving. Er zijn gedetailleerde ESG-rapporten beschikbaar op aanvraag, die nader ingaan op zowel de bestaande ESG-aanpak en de implementatie daarvan als de stemactiviteiten in verband met de aandelenfondsen.
Ten minste 10% van het referentie-universum valt buiten deze categorie. Lokale keurmerken kunnen zich vertalen in aanvullende criteria voor sommige van deze fondsen, zoals specifieke uitsluitingen.

Impact

Dit is ons meest geavanceerde aanbod op het gebied van verantwoord beleggen. De fondsen in deze categorie volgen de principes van de vorige categorie, maar beogen bovendien een directe en positieve impact op de maatschappij en/of het milieu.
Onze impactfondsen zijn toegesneden op, meten en rapporteren over impactindicatoren en één of meer van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties. Deze fondsen streven daarnaast naar marktrendement door te beleggen in de groeithema's van de duurzame economie.
Beheerders kunnen rechtstreeks beleggen in bedrijven of projecten die zich richten op de SDG’s, of in beursgenoteerde bedrijven of fondsen die daaraan blootstaan. Deze fondsen passen niet alleen ons uitsluitings-, stem- en engagementbeleid toe, maar ook, met het oog op verandering waar dat nodig is, een aangescherpte engagementbenadering op ESG- en SDG-thema's.

Stewardship: stemmen en engagementactiviteiten

Stewardship is het concept waarbij investeerders het duurzame succes van ondernemingen in de hand willen werken, zodat ook de onderliggende begunstigden – onze klanten – het goed doen. We zijn ervan overtuigd dat effectief stewardship in het voordeel speelt van bedrijven, investeerders en de maatschappij als geheel.
AXA IM neemt zijn verantwoordelijkheden op het vlak van stewardship ernstig. We leveren dan ook aanzienlijke middelen en inspanningen om ervoor te zorgen dat de activa van onze klanten in de loop van de tijd beschermd en opgewaardeerd worden. Er is een specifiek team dat zich wereldwijd bezighoudt met engagement en stemmen. We hanteren een actieve en daadkrachtige benadering van stewardship door ons gewicht als wereldwijde vermogensbeheerder in de schaal te leggen om met bedrijven te spreken en aan marktpraktijken deel te nemen. Daarbij streven wij ernaar om het beleggingsrisico te verminderen en het rendement te verhogen, en een positieve impact voor onze samenleving en het milieu in de hand te werken. Dit is cruciaal om voor onze klanten een duurzame waardecreatie op lange termijn te bewerkstelligen.

We doen dit door:

 • ESG-factoren voor beleggings- en stewardshipdoeleinden te onderzoeken;
 • Materiële risico’s en kansen aan te pakken door middel van een dialoog met bedrijven waarin belegd is;
 • Gebruik te maken van onze beleggersrechten door op aandeelhoudersvergaderingen actief en beredeneerd te stemmen;
 • Overheden, toezichthouders en beleidsmakers te beïnvloeden;
 • Samen te werken met andere beleggers en stakeholders.

Wij geloven dat we echte verandering kunnen bewerkstelligen door een betrokken en actieve belegger te zijn. Daarvoor doen we het volgende:

 • We proberen inzicht te krijgen in de ESG-onderwerpen die van invloed zijn op de ondernemingen waarin we beleggen;
 • We evalueren het beleid en de praktijken van een onderneming met betrekking tot relevante onderwerpen;
 • We moedigen bedrijven aan om zich aan te sluiten bij de beste ESG-praktijken;
 • We gaan een constructieve dialoog aan wanneer de aanpak of de praktijken van een onderneming op het gebied van ESG niet aan de verwachtingen van de belegger voldoen;
 • We benutten de beleggersrechten van onze klanten ten volle om de gewenste resultaten van de ondernemingen waarin wordt belegd te realiseren;
 • We passen ons stemgedrag tijdens algemene vergaderingen aan onze engagementdoelstellingen aan.

  Waarschuwing

  Dit document vormt geen geen onderzoek inzake beleggingen noch een financiële analyse met betrekking tot verrichtingen in financiële instrumenten in de zin van de MiFID-richtlijn (2014/65/EU), en mag niet worden beschouwd als een verzoek of beleggings-, juridisch of fiscaal advies, een aanbeveling voor een beleggingsstrategie of een gepersonaliseerde aanbeveling om effecten te kopen of te verkopen.

  De meningen, schattingen en prognoses op deze pagina zijn subjectief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Er is geen enkele waarborg dat de prognoses uitkomen. Gegevens, cijfers, verklaringen, analyses, voorspellingen en andere informatie in dit document worden verstrekt op basis van de stand van onze kennis op het ogenblik dat dit document opgesteld werd. Hoewel deze informatie met de grootste zorg werd samengesteld, wordt de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud van dit document niet uitdrukkelijk of stilzwijgend gegarandeerd (ook geen aansprakelijkheid tegenover derden).

  Informatie over de mederwerkers van de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers is louter informatief. We garanderen niet dat de medewerkers door de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers tewergesteld blijven of aan de slag blijven bij de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers. Uitgegeven door AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, een maatschappij naar Frans recht gevestigd te Tour Majunga, 6 place de la Pyramide, 92800 Puteaux, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister van Nanterre onder het nummer 353 534 506, en een bedrijf voor portefeuillebeheer, in het bezit van AMF-goedkeuring nr. GP 92-08, uitgegeven op 7 april 1992, en door AXA IM Benelux, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Troonplein, 1 B-1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 604.173.

  Risicowaarschuwing

  De waarde van beleggingen, en de inkomsten die zij genereren, kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.